Хессен Кассель

все артикли 2
последнии 4 недели 0
последнии две недели 0
последняя неделя 0
2

Hessen Kassel Kriegsdenkmünze 1821 für Kämpfer 1814 - 1815

Bronze, Randinschrift "Aus Erobertem Geschütz", die Öse nachgelötet
409908
150,00
2

Hessen Kassel Kriegsdenkmünze 1821 für Kämpfer 1814 - 1815

Bronze, Randinschrift "Aus Erobertem Geschütz".
422609
180,00